Protectia datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către SNTGN Transgaz SA deţinătoare a website-ului www.transgaz.ro

 

 

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu sediul social în P-ţa C.I.Motaş, Nr.1, cod 551130, Mediaş, Jud.Sibiu, cod unic de înregistrare RO 13068733, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/301/2000, în calitate de operator date cu caracter personal şi proprietar al website-ul www.transgaz.ro vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale în vigoare.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în calitate de operator de date cu caracter personal, este preocupată în mod constant, de asigurarea unui nivel de securitate ridicat cu privire la prelucrările datelor cu caracter personal pe care le efectuează, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Rolul prezentei notificări este de a vă face cunoscut modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și a vă prezenta scopul în care acestea sunt folosite. Siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru compania noastră.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor, în baza prevederilor aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • exploatarea în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică a S.N.T.;
 • reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea S.N.T. pe principalele direcţii de consum;
 • interconectarea S.N.T. cu sistemele de transport gaze naturale ale ţărilor învecinate;
 • dezvoltarea de noi infrastructuri de transport gaze naturale spre vestul Europei;
 • asigurarea accesului nediscriminatoriu la S.N.T.;
 • implementarea managementului participativ în toate domeniile de acţiune ale societăţii;
 • dezvoltarea culturii organizaţionale şi a performanţelor profesionale;
 • implementarea reglementărilor europene și naționale din sectorul gazelor naturale;
 • îmbunătăţirea informatizării activităţii de transport gaze naturale, elaborarea unor proiecte de acte normative şi acţiuni de susţinere a acestora;
 • integrarea principiilor de bună guvernanţă corporativă în practica de afaceri.

 

Scopurile prelucrării conform activității:

 • resurse umane;
 • fond patrimonial;
 • gestiunea economico- financiară și administrativă;
 • darea în administrare/închirierea bunurilor proprietatea companiei;
 • emitere avize, licențe/ eliberare autorizații;
 • obținere adeverințe/ autorizații/ avize/ certificate;
 • gestionarea contractelor;
 • verificări/ investigații și controale de amplasament;
 • colectare/ administrare date tehnice pentru măsurători în teren;
 • monitorizare/securitate persoane și spații/bunuri;
 • desfășurare procedurilor de achiziții publice;
 • formalități terenuri: identificare terenuri, proprietari, arendași, utilizatori, de terenuri, plată indemnnizații, plată despăgubiri, răspuns petiții, inventarierea bunurilor;
 • arhivă/ statistică/ registratură/relații publice/ secretariat;
 • gestionarea declarațiilor de avere și de interes.

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016)

Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

Categorii de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal:

Autorități ale statului, inclusiv autorități fiscale.

Stocarea datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele și, acolo unde este cazul, arhivate potrivit legislației privind păstrarea şi arhivarea documentelor.

HIPERLINKURI

Hiperlinkurile inserate pe web site-ul www.transgaz.ro vă pot conduce spre alte pagini de internet, ale unor alte instituții. S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestora.

Drepturile pe care le aveți conform Regulamentului 679/2016:

În baza prevederilor Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vă puteți exercita următoarele drepturi:

 • dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
 • dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16);
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art.18);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art.20);
 • dreptul la opoziție (art.21);
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (art.17).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl puteți descărca de pe site-ul companiei www.transgaz.ro secțiunea GDPR, sau solicita fizic de la Registratura companiei. Cererea se poate depune la Registratura companiei din Piața C.I. Motaș nr. 1, municipiul Mediaș, județ Sibiu - Serviciul Managementul Documentelor și GDPR, poate fi transmisă la adresa de e-mail: dpo@transgaz.ro, sau poate fi transmisă prin poștă la sediul companiei S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., cu sediul social în P-ţa C.I.Motaş, Nr.1, cod 551130, Mediaş, Județ Sibiu.

Prin accesarea paginii web a SNTGN Transgaz SA, respectiv www.transgaz.ro și prin utilizarea serviciilor pe care le aveți la dispoziție prin intermediul acesteia, se consideră că ați fost informați cu privire la condițiile legale de prelucrare a datelor.

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. vă informează că evaluează și îmbunătățește permanent măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de maximă siguranță, conform prevederilor legale.