Cooperare internationala

ACCESARE FONDURI EUROPENE ȘI COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

 

□ SCOP

Integrarea TRANSGAZ la nivel european, ca o companie de prestigiu, prin participarea activă în proiecte de interes regional şi european şi prin parteneriate dinamice cu companii de profil,  reprezintă miza cooperării la nivel internațional.

CONTEXT ACTUAL

În contextul actual, în care noi coridoare de transport pentru gazele naturale sau noi solutii alternative sunt necesare pentru diversificarea surselor de aprovizionare și creșterea siguranței energetice a Statelor Membre ale Uniunii Europene, implementarea cât mai rapidă a Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale (SNTGN) - prin realizarea unor proiecte care să creeze viitoare magistrale de transport cu impact regional semnificativ - este de o importanță majoră pentru rolul strategic al României în domeniul energetic.

□ OBIECTIVE

Analizând volumul de investiții necesare realizării implementarii Planului de dezvoltare, se impune accesarea  programelor de finanțare ale Uniunii Europene,  fondurile  nerambursabile, reprezentând în mod cert o prioritate în  acest sens, intr-un domeniu reglementat.

Îndeplinirea obiectivelor strategice necesită o strânsă colaborare a Transgaz cu  instituțiile românești (ministere, agenții, organisme intermediare, autorități competente, etc), cu Directoratul General pentru Energie din cadrul Comisiei Europene, cu Operatorii Sistemelor de Transport Gaze naturale din țările învecinate (Bulgaria, Ungaria, Moldova, Ucraina, Serbia), dar și cu companii din sectorul gazelor naturale și cu alți Operatori ai Sistemelor de Transport Gaze Naturale din Uniunea Europeană (Spania, Franța, Belgia, Grecia, țările Central Sud-Est Europene) și din tari non-UE, dar cu impact în special asupra zonei Balcanice și a Coridorului Sudic de transport al gazelor naturale (Turcia, Azerbaijan, Turkmenistan, Georgia și Iran).

□ DEPARTAMENTUL ACCESARE FONDURI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE - INTERFAȚA TRANSGAZ ÎN ACCESAREA DE FINANȚĂRI ȘI COOPERAREA CU PARTENERII EXTERNI

(a) Direcția Fonduri Europene prin serviciile specializate identifică oportunitățile de finanţare din fonduri europene şi gestionează procedurile de  accesare a finanţărilor nerambursabile pentru proiectele TRANSGAZ, care vizează modernizarea/retehnologizarea/dezvoltarea Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale (SNTGN), asigurând:

 • interfața cu partenerii de proiect și cu toți consultanții de specialitate, cu autoritățile naționale și internaționale competente, pe toată perioada implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă
 • colaborarea cu Autoritățile de Management și Organismele Intermediare, Departamentul pentru Energie, Directoratele Generale de specialitate din cadrul Comisiei Europene precum  și cu partenerii de proiecte, interni și externi sau auditorii interni și internaționali.

(b) Direcția Relații Internaționale asigură interfaţa dintre companie şi partenerii externi (companii și asociații naționale și internaționale), monitorizând constant evoluția proiectelor comune cu aceștia,  contribuind astfel în contextul TRANSGAZ la:

 • îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene privind creșterea gradului de interconectivitate 
 • crearea unei piețe unice integrate în vederea asigurării securității livrărilor de gaze naturale
 • facilitarea cooperării cu organismele şi instituţiile europene, precum şi cu toţi participanţii la procesul de creare a pieţei energetice interne a Uniunii Europene
 • reprezentarea companiei şi promovarea imaginii sale, precum şi a proiectelor internaţionale în care societatea este implicată, atât în cadrul diverselor congrese sau simpozioane internaţionale cât şi în faţa investitorilor interesaţi în acţiunile companiei.

 

ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

 

●Mecanismul Conectarea Europei

Exercițiul financiar al Comisiei Europene, 2014–2020 vine să asigure, prin Mecanismul Conectarea Europei, finanțări nerambursabile pentru realizarea proiectelor eligibile din zona rețelelor de transport energetice și digitale, interconectate, elemente importante pentru finalizarea pieței unice europene. În plus, investițiile în infrastructuri-cheie cu o valoare adăugată pentru UE pot stimula competitivitatea Europei pe termen mediu și lung într-un context economic dificil, marcat de creștere lentă și rigoare bugetară.

Astfel de investiții în infrastructură, considerate Proiecte de Interes Comun (PCI), sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor de creștere durabilă ale UE, prezentate în cadrul Strategiei Europa 2020, precum și a obiectivelor „20-20-20” ale UE în materie de energie și climă.

„Planul de dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pentru perioada 2014 – 2023”, are în vedere realizarea unor proiecte importante de dezvoltare a infrastructurii de transport şi a capacităţii acesteia.

Poziția geostrategică şi resursele de gaze naturale din potențialele exploatări off-shore din Marea Neagră pot ajuta România să devină un jucător semnificativ în regiune, însă doar în condițiile în care va putea dezvolta şi adapta SNTGN la scenarii de transport reale şi sigure şi TRANSGAZ va reuși să-si reducă efortul financiar propriu prin atragerea unor finanțări nerambursabile.

Structurile responsabile de Accesarea Fondurilor Europene monitorizează continuu toate posibilitățile de obţinere a unor fonduri nerambursabile, prin corelarea criteriilor de eligibilitate ale diverselor programe de finanțare de la nivelul Comisiei Europene şi / sau cele gestionate de România, cu proiectele TRANSGAZ.

Astfel, pentru accesarea fondurilor nerambursabile oferite prin Mecanismul „Conectarea Europei” (Connecting Europe Facility), TRANSGAZ a depus două aplicații – acceptate de către Comisia Europeană – suma alocată ambelor fiind de peste 180 milioane euro.

Aceste 2 proiecte au fost întocmite în integralitate în fazele lor de dezvoltare prin eforturi interne ale companiei fără costuri externe de consultanță:

 1. Conducta de transport gaze naturale între Bulgaria şi Austria, via România şi Ungaria (BRUA)
 2. Întocmirea Proiectelor Tehnice pentru cele 3 Stații de Comprimare, aferente traseului BRUA. 

●Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)

De asemenea, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), gestionat de Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, s-au alocat aproximativ 55 milioane euro pentru Axa Prioritară 8, Obiectivul Strategic 8.2 „Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a Gazelor Naturale cu alte state vecine”  Criteriile de eligibilitate impuse de POIM au fost îndeplinite de proiectul „Dezvoltări ale SNT în zona de Nord – Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova”.

Documentele necesare depunerii Aplicaţiei sunt în pregătire, depunerea acesteia fiind programată în cursul anului 2016.

Proiectele TRANSGAZ evidențiate în „Planul de dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pentru perioada 2014 – 2023” determina un efort investițional deosebit, realizarea acestora fiind în corelare cu scenariile de transport din zona sud-est europeană, cu resursele de gaze din potențialele exploatări off-shore din Marea Neagră cât şi cu cele din Coridorul Sudic European, în scopul creşterii posibilităților de alimentare din mai multe surse actuale şi viitoare.

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

În vederea implementării obiectivelor strategice de transformare într-o companie de talie europeană, Transgaz își întărește statutul conferit atât de poziționarea geografică, cât și de monopolul deținut asupra operării sistemului național de transport gaze naturale, afirmându-și importanța pe plan regional prin stabilirea unor parteneriate active cu companii de profil si prin participarea și implicarea activă în forurile, organizațiile și organismele de profil europene, prin participarea în proiecte de interes regional și european.

Cooperarea regională cu companii de profil

 1. Colaborarea cu Operatorii de Transport Gaze naturale din țările vecine

În vederea implementării și operării în comun a interconectărilor transfrontaliere, TRANSGAZ se află în relații parteneriale în cadrul unor proiecte punctuale, cu:

■Bulgaria

           Se deruleaza, împreuna cu compania BULGARTRANSGAZ EAD, două obiective majore:

1. Proiectul  de interconectare Bulgaria-România, în direcția Ruse-Giurgiu

 • au fost derulate procedurile de achiziție publică a lucrărilor de construire a Conductei Principale, în conformitate cu legislația bulgară aplicabilă și a Conductei de Rezervă, în conformitate cu legislația română aplicabilă
 • lucrarile se află în curs și proiectul de subtraversare a Dunării și dezvoltările adiacente (cu co-finanțare europeană) trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2016

2. Operarea în comun a punctelor de interconectare transfrontalieră Negru Vodă I și II

 • părțile sunt în proces de încheiere a unor Acorduri de Interconectare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/ 703 de stabilire a unui Cod de Rețea privind interoperabilitatea și transferul de date.

■Ungaria

Colaborarea TRANSGAZ cu compania ungara FGSZ Ltd. se concretizeaza prin:

 1. Proiectul „Dezvoltarea pe teritoriul României a coridorului de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria”
 • Părțile au colaborat în scopul armonizării datelor de intrare pentru Analiza Cost-Beneficiu specifică proiectului PCI nr. 7.1.5. „Conductă de gaz din Bulgaria în Austria via România și Ungaria” (BRUA); elaborării noii cereri de investiție, în vederea obținerii de asistență financiară UE prin mecanismul Connecting Europe Facility, pentru dezvoltarea proiectului BRUA.
 1. Implementarea prevederilor Codurilor de Rețea (CAM, BAL, INT)
  • în calitate de Operatori ai Sistemelor de Transport adiacente, Transgaz și FGSZ, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/703, au încheiat un Acord de Interconectare pentru Punctul de Interconectare Csanadpalota.
  • În vederea asigurării conformității la Regulamentul (UE) 2013/984, pentru tranzacționarea capacității aferente punctului de interconectare transfrontalieră prin intermediul Platformei Regionale de Rezervare a Capacității (RBP) părțile au semnat un nou Acord de Cooperare și Afiliere OST.

■Ucraina

Colaborarea cu compania UKRTRANSGAZ

Părțile sunt în proces de încheiere a unui Acord de Interconectare pentru punctele de interconectare transfrontalieră, în conformitate cu reglementările europene aplicabile.

Republica Moldova

Împreună cu VESTMOLDTRANSGAZ cele două companii colaborează în ceea ce privește dezvoltările necesare la Interconectarea Iași-Ungheni, cu investiții necesare atât în partea de N-E a României (circa 163 km de conducte și 2 stații de comprimare) cât și în partea Moldavă (circa 117 km de conducta de la Ungheni la Chișinău).

 

▫ Cooperarea cu alte companii din sectorul gazelor naturale

S-au derulat sau sunt în derulare întrevederi și negocieri în diferite stadii (unele încheiate cu Memorandum-uri de Înțelegere) în vederea identificării sau implementarii unor oportunități de cooperare în derularea unor proiecte de interes international, european, regional sau comun cu:

 • Operatori europeni și non-europeni de sisteme de transport gaze naturale cum ar fi: GRT Gaz (Franta), ENA GAS (Spania), Eustream AS (Slovacia), DESFA (Grecia), National Grid (Marea Britanie), Fluxys (Belgia), Plinacro și LNG Croația LLC (Croația), Srbijagas (Serbia), Socar (Azerbaidjan)

Se menține cu prioritate legătura cu Furnizori internaționali de servicii și echipamente pentru industria gazieră precum și cu institute de cercetare internaționale pentru o actualizare permanentă a informațiilor specifice din sector și transpunerea în companie și în SNT a noilor tehnologii și servicii.

 

        ▫ Cooperarea cu Comisia Europeană

TRANSGAZ colaborează instituțional cu Directoratul General pentru Energie din cadrul Comisiei Europene, pentru promovarea culoarelor de transport prin România și pentru identificarea timpurie a programelor de finanțare derulate de Comisia Europeană.

Compania TRANSGAZ este implicată, de asemenea, în activitatea Grupurilor Regionale: „Southern Gas Corridor” și „NSI East” și a Grupurilor de lucru „Central East South Europe Connectivity”.

 

        ▫ Relațiile cu Organisme naționale şi internaționale

TRANSGAZ a aderat de-a lungul timpului și și-a păstrat calitatea de membru în cadrul unor organisme naționale și internaționale de profil (asociații economice/din energie, camere de comerț, asociații de petrol și gaze, comisii mixte, federații și forme asociative reprezentative sectorului gazier internațional) . 

Avantajele și beneficiile afilierii la aceste organizații sunt în principal:

 • promovarea companiei și a obiectivelor și intereselor acesteia,
 • accesul la informații actualizate în domeniul reglementărilor, politicilor, inovațiilor, standardelor și produselor în domeniul industriei gaziere,
 • participarea la diverse evenimente naționale și internaționale (conferințe, seminarii, forumuri, simpozioane, cursuri de specialitate).