Petiții

 

 Informațiile pe care trebuie să le conțină o petiție, posibilitățile de depunere a petiției, condiții de existență/formulare a petiției

 

“În conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, “petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe”.

Prin „identificarea persoanei fizice”, Codul Civil ( Titlul II, Cap. III, art.82-103), stabileşte că principalele mijloace de identificare ale persoanei fizice sunt: numele și prenumele, domiciliul și starea civilă. Aceste date sunt cuprinse în cartea de identitate, mai puțin datele de stare civilă.

În aceste condiţii, doar numele şi/sau o adresă de e-mail, care pot aparţine oricui, nu sunt de natură să complinească cerinţele minime legale privind identificarea unei persoane.

În cazul “identificării persoanei juridice”, Codul Civil (Titlul IV, Capitolul IV, art.225 – 231) stabilește  că sunt obligatorii menționarea în toate documentele care emană de la persoana juridică, indiferent de formă, a denumirii și sediului, precum și a celorlalte atribute de identificare prevăzute de lege.

În ceea ce priveşte obligativitatea semnării petiţiei, această obligaţie rezidă din prevederile Constituţiei României, care la art.51 prevede că „Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor”.

Mai mult, în conformitate cu prevederile art.1 din O.G.27/2002 „Prezenta ordonanță are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetățeni a dreptului de a adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume propriu”.

Semnarea petiţilor se poate face atât olograf şi se pot comunica personal, prin poştă sau prin fax, cât şi electronic, cu condiţia respectării prevederilor Legii 455/2001 privind semnătura electronică, iar în acest ultim caz, petiţiile se pot comunica şi prin e-mail”.

 

Adresa sediului societății:   Mediaş, Jud. Sibiu, Piaţa C. I. Motaş, Nr. 1,Loc. Mediaş, Cod poștal 551130
Fax:+40269-83.90.29
Email: cabinet@transgaz.ro