Calendarul cu principalele activități ale SMI CMSSM în anul 2024

Calendarul cu principalele activități aferente anului 2024 pentru îmbunătățirea continuă a adecvării și eficacității SMI CMSSM

Activități

Perioada propusă

Serviciul Managementul Calității

Evaluarea satisfacției clienților

Ianuarie - Februarie

Implementarea și Monitorizarea Programului anual de audit intern al SMI CMSSM

Ianuarie - Decembrie

Monitorizarea stadiului implementării corecțiilor, acțiunilor corective și a domeniilor de îmbunătățire/recomandărilor

Ianuarie - Decembrie

Analiza și evaluarea Sistemului de Management al Calității

Februarie - Mai

Actualizarea documentației Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă

Ianuarie - Decembrie

Conștientizarea salariaților privind abordarea procesuală

Ianuarie - Decembrie

Pregătirea auditului de certificare

Ianuarie - August

Desfășurarea auditului de certificare

August

Raportarea trimestrială privind stadiul implementării activităților

Ianuarie - Octombrie

Elaborarea Programului anual de audit intern al SMI CMSSM aferent anului 2025

Octombrie - Noiembrie

Serviciul Managementul Mediului

Monitorizarea surselor de poluare la obiectivele SNTGN, conform Autorizațiilor de Mediu deținute de societate

Ianuarie - Decembrie

Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu prin programul anual Monitorizarea Surselor de Poluare și Evaluarea Aspectelor de Mediu

Ianuarie - Decembrie

Evaluarea conformării cu cerințele legale, cu prevederile acordurilor și autorizațiilor de mediu

Ianuarie - Decembrie

Efectuarea instruirilor specifice conform Planului de instruire în domeniul protecției mediului;

Ianuarie - Decembrie

Monitorizarea Programului de Management de Mediu la nivelul societății pentru anul  2024;

Ianuarie - Decembrie

Efectuarea raportărilor specifice de mediu către autorități, conform cerințelor de reglementare;

Ianuarie - Decembrie

Efectuarea și elaborarea Raportului privind Analiza Sistemului de Management al Mediului aferent anului  2023

Februarie - Mai

Serviciul Securitate și Sănătate în Muncă

Elaborarea și monitorizarea Planului de prevenire și protecție

Ianuarie - Decembrie

Elaborarea și monitorizarea Programului de Management privind Securitatea și Sănătatea în Muncă

Ianuarie - Decembrie

Elaborarea și comunicarea tematicilor de instruire, programului de instruire și testare la nivelul societății

Ianuarie - Decembrie

Identificarea riscurilor și oportunităților asociate activităților incluse în Sistemul de Management Sănătate și Securitate în Muncă

Ianuarie - Decembrie

Organizarea și funcționarea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă

trimestrial

Cercetarea evenimentelor și elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă în conformitate cu prevederile legislative.

când este cazul

Transmiterea Proceselor Verbale de cercetare spre prelucrare cu toți angajații din cadrul societății în scopul prevenirii unor evenimente/incidente similare

când este cazul

Coordonarea și monitorizarea organizării activităților de prevenire și protecție

Ianuarie - Decembrie

Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă

Ianuarie - Decembrie

Identificarea Echipamentului individual de protecție necesar pentru posturile de lucru din societate și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor conform prevederilor legale

Ianuarie - Decembrie

Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea scrisă a angajatorului asupra deficiențelor și măsurile propuse pentru remedierea acestora.

Ianuarie - Decembrie

Monitorizarea stadiului măsurilor propuse pentru remedierea deficiențelor identificate.

Ianuarie - Decembrie

Efectuarea și elaborarea Raportului privind Analiza Sistemului de Management al Sănătății și Securității în Muncă aferent anului  2023

Februarie - Mai