Misiune si viziune

Viziune

"Transgaz" intenţionează să devină un operator recunoscut la nivel internațional în domeniul transportului de gaze naturale, lider pe piaţa energetică din regiune, cu un sistem naţional de transport gaze naturale modern, integrat la nivel european şi cu un sistem de management competitiv, conform cu cele mai bune practici de guvernanță corporativă." 

Viziunea ca mesaj către comunitate

Îndeplinirea cu responsabilitate a misiunii de serviciu public de transport gaze naturale, funcționare sigură a Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale, servicii la un înalt nivel de calitate, racordare sigură la SNT în condiții nediscriminatorii și transparente pentru toți utilizatorii de rețea și integrare la nivel european a pieței naționale de gaze naturale.

Viziunea ca mesaj către părțile interesate (Stakeholders)

Societate performantă orientată spre creșterea continuă a plusvalorii.

Viziunea ca mesaj către salariați

Societate cu un mediu de muncă atractiv, stabil și motivant cu un angajament continuu către excelență profesională.

Misiunea

În consens cu cerinţele politicii energetice europene, misiunea SNTGN Transgaz SA o reprezintă îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă şi competitivitate a strategiei energetice naţionale stabilite pentru transportul intern și internaţional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea–proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale.

Elementele misiunii:

  • exploatarea în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică a SNT;
  • reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea SNT pe principalele direcţii de consum;
  • interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale ale ţărilor învecinate;
  • dezvoltarea de noi infrastructuri de transport gaze naturale spre vestul Europei;
  • asigurarea accesului nediscriminatoriu la SNT;
  • implementarea managementului participativ în toate domeniile de acţiune ale societăţii;
  • dezvoltarea culturii organizaţionale şi a performanţelor profesionale;
  • implementarea reglementărilor europene și naționale din sectorul gazelor naturale;
  • îmbunătăţirea informatizării activităţii de transport gaze naturale, elaborarea unor proiecte de acte normative şi acţiuni de susţinere a acestora;
  • integrarea principiilor de bună guvernanţă corporativă în practica de afaceri.

Valorile organizaţionale ce definesc etica în afaceri a SNTGN Transgaz SA sunt:
 

DECLARAȚIA DE POLITICĂ GENERALĂ