Actionariat

SNTGN TRANSGAZ SA este organizată și funcționează ca o societate comercială pe acțiuni, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată și a statutului său de organizare și funcționare aprobat prin H.G. nr. 334/2000.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SNTGN Transgaz SA a aprobat prin Hotărârea nr. 11 din 07.12.2022 majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anilor financiari anteriori în valoare de 1.766.076.600 lei, de la valoarea de 117.738.440 lei la valoarea de 1.883.815.040 lei, prin emisiunea a 176.607.660 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

Acțiunile nou emise nu modifică cotele de deținere ale acționarilor și s-au distribuit gratuit tuturor acționarilor înscriși în registrul acționarilor Transgaz, ținut de către Depozitarul Central SA, la data de înregistrare de 03.05.2023. Astfel, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor Transgaz la data de înregistrare i s-a alocat gratuit un număr de 15 acțiuni la 1 acțiune deținută, conform algoritmului de calcul după formula 1.766.076.600 lei/117.738.440 lei.

Urmare a majorării, capitalul social al SNTGN Transgaz SA este format din 188.381.504 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, liber tranzacționabile de la data admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune. Fiecare acțiune conferă titularului un drept de vot, în condițiile prevăzute de lege.

În prezent structura acționariatului Transgaz se prezintă astfel:

Denumire acționar

Număr acțiuni

Procent %

Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului

110.221.440

58,5097

Alți acționari (pers. fizice și juridice)

78.160.064

41,4903

Total

188.381.504

100,00

 

MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA ACȚIONARIATULUI
SNTGN Transgaz SA este cea de-a doua mare companie cu capital majoritar de stat din sectorul utilităţilor care, în vederea materializării obiectivelor strategice cuprinse în Programul Guvernamental "O Piaţă Puternică – Dezvoltarea pieţei de capital" a promovat o ofertă publică iniţială primară de vânzare acţiuni, respectiv 10% din capitalul social majorat, astfel cum a fost stabilit prin HG nr.1329/2004 privind mandatul instituţiei publice implicate şi aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a unor societăți din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului, modificată prin H.G nr.708/2005. În contextul dezvoltării pieţei de capital, listarea la Bursa de Valori Bucureşti a unicului operator licenţiat pentru transportul gazelor naturale din România a reprezentat o decizie strategică şi de mare importanţă atât pentru viitorul companiei cât şi pentru creşterea capitalizării bursiere.

IPO-ul derulat de SNTGN Transgaz SA  în perioada 26 noiembrie - 7 decembrie 2007 a fost autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Deciziile nr. 2199/14.11.2007 și 2266/21.12.2007 și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital. Acesta a fost primul IPO din istoria Bursei de Valori București căruia i-au fost atașate drepturi de alocare oferind astfel investitorilor posibilitatea de a tranzacționa aceste drepturi înaintea începerii tranzacționării acțiunilor, raportul de conversie fiind de 1 drept la 1 acțiune. În urma IPO-ului, structura acționariatului Transgaz și participarea acestuia la capitalul social  a devenit următoarea:

 • Statul Român prin Ministerul Economiei și Finanțelor - 75%;
 • Fondul Proprietatea SA București - 15% ;
 • Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 10%.

Ulterior, în conformitate cu HG nr.827/2010 SNTGN Transgaz SA Mediaş a vândut pe piaţa de capital un pachet  de acţiuni reprezentând 15 % din capitalul social al companiei, prin ofertă publică secundară de vânzare acţiuni.

SPO-ul derulat de SNTGN Transgaz SA  în perioada 4 aprilie -16 aprilie 2013 a fost autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 301/03.04.2013 şi s-a desfăşurat  în conformitate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital. În urma SPO-ului, structura acționariatului Transgaz și participarea acestuia la capitalul social a devenit următoarea:

 • Statul Român prin Ministerul Economiei - 58,5097 %;
 • Fondul Proprietatea S.A. - 14,9876 %;
 • Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 26,5027%.

În luna decembrie 2013, Fondul Proprietatea a vândut pe piața de capital, întregul pachet de acțiuni deținut la Transgaz, respectiv 14,9876% din capitalul social, în urma vânzării structura acționariatului a devenit următoarea:

 • Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice - 58,5097%;
 • Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 41,4903%.

În temeiul OUG nr.6/12.02.2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la SNTGN Transgaz SA Mediaș în februarie 2014 a avut loc transferul dreptului de administrare asupra instrumentelor financiare între instituțiile statului, respectiv de la Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice la Statul Român reprezentat de Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru. Astfel, la sfârșitul anului 2014 structura acționariatului Transgaz era următoarea: 

 • Statul Român reprezentat de Guvern prin SGG – 58,5097%;
 • Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 41,4903%.

În data de 20 februarie 2015 a fost înregistrat transferul acțiunilor deținute de Statul Român reprezentat de Guvern prin SGG, ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 86/17.12.2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în contul Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

Urmare a OUG nr. 55/19.11.2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative a fost înființat Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin reorganizarea și preluarea activităților Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului. Astfel, la data de 29.01.2016 a fost înregistrată la S.C. Depozitarul Central S.A. modificarea datelor de identificare ale titularului de cont Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Ulterior, prin OUG nr. 1/04.01.2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost înființat Ministerul Economiei, prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. Astfel, la data de 02.03.2017 a fost înregistrată la Depozitarul Central S.A. modificarea datelor de identificare ale titularului de cont Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în Statul Român prin Ministerul Economiei.

Începând cu data de 14 noiembrie 2019, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al Statului Român la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA se realizează de către Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului, ca urmare a transferului de acțiuni din contul Statului Român prin Ministerul Economiei, în temeiul OUG nr. 68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Astfel, la sfârșitul anului 2019 structura acționariatului Transgaz era următoarea: 

 • Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului - 58,5097%;
 • Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 41,4903%.

Începând cu data de 03 mai 2023, urmare a majorării capitalului social prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anilor financiari anteriori și până în prezent, structura acționariatului Transgaz se prezintă astfel:

 • Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului - 58,5097%;
 • Alți acționari (persoane fizice și juridice) - 41,4903%.