Tu alegi să redirecționezi 3,5% din venit!

 

Formularului 230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat. Prin acest formular, toate persoanele fizice au posibilitatea să dispună direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii şi a unităților de cult, precum şi pentru acordarea de burse private. Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Mai exact, cei 3,5% se direcționează din impozitul ANAF îl ia de la persoanele fizice pe următoaree categorii de venituri:

- venituri din salarii şi asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
- venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Important! Formularul se completează în două exemplare. Copia se păstrează de către contribuabilul sau de către împuternicitul acestuia, iar originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

Puteți descarca formularul 230 de pe site-ul ANAF sau accesând următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/230_OPANAF_15_2021.pdf

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_redirectionare_imp.pdf