Programul anual al achizitiilor publice

 

INFORMARE

privind derularea achizițiilor în cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaș, este entitate contractantă în sensul prevăzut de art.4 lin.1 lit.b) din Legea nr.99 din 19.05.2016 privind achizițiile sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Directivei nr.2014/25/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN și a CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE care impun obligativitatea depunerii ofertelor prin mijloace electronice, nu mai târziu de 18.10.2018 (art.106), Directorul General al Transgaz a emis Decizia nr.37038/30 iulie 2015, prin care, incepând cu data de 1 septembrie 2015, toate procedurile de achiziție s-au desfașurat integral online, ceea ce presupune depunerea ofertelor prin mijloace electonice și desfașurea întregului proces de evaluare prin intermediul SEAP.

Dacă, până la această dată, ofertele erau depuse fizic, în plic, la sediul societății, urmând a fi introduse în SEAP în licitație electronică doar prețurile, după data de 1 septembrie 2015, ofertele s-au depus electronic în SEAP, valoarea propunerii financiare fiind criptată.

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., în calitate de entitate contractantă, în aplicarea dispozițiilor Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, publică în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, anunțuri de participare / anunțuri de participare simplificate, având atașată întreaga documentație de atribuire în vederea elaborării și depunerii ofertelor. Astfel, prin intermediul SEAP, se asigură oricărui operator economic interesat, accesul direct, nerestricționat și deplin, prin mijloace electronice, la conținutul documentației de atribuire. Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale se desfășoară integral online, cu depunerea ofertelor și a solicitărilor de clarificări în SEAP. Se asigură astfel transparența totală a întregului proces de achiziție.

Prin derularea integral online a procedurilor de atribuire prin intermediul SEAP se asigură:

 • transparența sistemului și eficiența procesului de achiziție;
 • asigurarea unui cadru de înaltă securitate și încredere pentru derularea activităților de gestionare a resursei bugetare;
 • corectitudinea derulării procedurilor, prețurile ofertate de către operatorii economici participanți sunt criptate, nefiind accesibile comisiei de evaluare a ofertelor decât după finalizarea evaluării propunerilor tehnice;
 • celeritatea desfășurării procedurilor;
 • simplificarea procedurii de participare la licitație a operatorilor economici;
 • gestionarea tuturor activităților referitoare la procesul de achiziție, inclusiv prin generarea automată a dosarului achiziției publice, la finalul derulării procedurii; economie de resurse (umane, materiale) și de timp pentru realizarea unei proceduri; îndeplinirea obligativității legale de realizare a achizițiilor sectoriale prin mijloace electronice;
 • îmbunătățirea eficienței și creșterea semnificativă a transparenței.

Noua manieră de realizare a achizițiilor sectoriale, integral online, constituie un factor motor pentru integrarea în e-business, deoarece:

 • permite armonizarea sistemelor de achiziție națională cu cele internaționale;
 • permite asigurarea confidențialității informațiilor și concordanța legislativă cu regimul juridic al semnăturilor electronice;
 • este un element al aplicațiilor incluse în suita de aplicații necesare pentru implementarea conceptului de 'e-government' ca alternativă la procesul clasic de guvernare;
 • determină utilizarea Internetului în cadrul administrației și în dialogul dintre administrație, sectorul privat și cetățeni;
 • facilitează trecerea la o administrație care elimină hârtiile și birocrația.

 

LEGISLAȚIE APLICABILĂ

În prezent, activitatea de achiziții din cadrul S.N.T.G.N. Transgaz S.A., se desfășoară prin Departamentul Achiziții Sectoriale și Contractări, cu rol de compartiment intern specializat, cu respectarea legislației privind achizițiile sectoriale.

Legislația aplicabilă achizițiilor sectoriale, respectată de către Departamentul Achiziții Sectoriale și Contractări din cadrul S.N.T.G.N. Transgaz S.A., este:

 • Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Instrucțiunea nr.1/04.01.2017 a ANAP emisă în aplicarea prevederilor art.192 lit. g) și a art.209 alin.8) din Legea nr.99/2016;
 • lnstrucțiunea nr.2/2017 a ANAP emisă în aplicarea dispozițiilor art.191 i art.192 lit, a) și b) din Legea nr.99/2016;
 • Instrucțiunea nr.3/2017 a ANAP privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale;
 • Instrucțiunea nr.2/2018 a ANAP privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;
 • Ordinul 141/14.06.2017 al ANAP privind aprobarea metodologiei de selecție și modului de interacțiune a entităților contractante cu ANAP în legătură cu intenția de modificare a contractelor în condițiile art.238 din Legea nr.99/2016;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 • Instrucțiunea nr.1/11.04.2019 a ANAP pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială.

Pentru alte detalii legate de legislația aplicabilă domeniului achizițiilor sectoriale se va consulta http://anap.gov.ro/web/ Secțiunea Legislație.

Activitatea de achiziții sectoriale desfășurată de compartimentul intern specializat este procedurizată, existând modele standardizate specifice tipurilor de procedură de achiziție sectorială derulate în cadrul departamentului, cu respectarea integrală a legislației în domeniu.

În cazul achizițiilor directe, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. utilizează catalogul electronic pus la dispoziție de către SEAP, respectiv publică anunțuri publicitare în SEAP, în conformitate cu prevederile art.49 din HG nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.