Întrebări și răspunsuri

Short Header

 TGN este înregistrat la bursă cu un capital social la 117.738.440 lei și o capitalizare de 2.649.114.900 lei. În cadrul AGEA se propune o majorare de capital de 1.766.076.600 lei care este mai mare decât capitalul social. La pct.1.3 din actul constitutiv se prevede că ”AGEA va putea autoriza majorarea capitalului social în limita unui program maximal stabilit de adunare, care nu va putea depăși jumătate din capitalul social subscris, existent la momentul autorizării”. Se face o propunere de majorare a capitalului social care nu respectă prevederile actului constitutiv?! Propunerile de modificare a actului constitutiv încep cu ”Actul constitutiv al SNTGN Transgaz SA actualizat se modifică după cum urmează: Capitalul social este de 1.883.815.040 lei. Când s-a actualizat actul constitutiv? De unde iese capitalul social de 1.883.815.040 lei?
Art.9 pct.1.3 din Actul constitutiv al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.1 se referă la situația în care Adunarea Generală autorizează consiliul de administrație pentru a efectua majorarea capitalului social, autorizare ce nu poate depăși o anumită limită, pe care dumneavoastră ați precizat-o deja.
În cazul de față, majorarea capitalului social este aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor însăși și nu este delegată către Consiliul de Administrație al Societății.
Majorarea de capital supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se face cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al societății actualizat la data de 24.08.2020.

În ceea ce privește modificarea Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu prevederile art.117 alin.7 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anexa la Convocatorul publicat, sunt prezentate integral modificările care vor fi aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 7-8 decembrie 2022. Ca urmare a acestor modificări, capitalul social va fi 1.883.815.040 lei.

Nota: 1Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va putea autoriza majorarea capitalului social de către Consiliul de Administraţie al TRANSGAZ S.A. în limita unui prag maximal stabilit de adunare, care nu va putea depăşi jumătate din capitalul social subscris, existent la momentul autorizării. Durata de valabilitate a delegării date de adunarea generală extraordinară a acţionarilor în baza acestui articol nu poate depăşi un an, şi va putea fi reînnoită pe perioade care nu vor depăşi, pentru fiecare reînnoire, un an.

Care este nivelul tarifului volumetric pentru cantitatea de gaze transportată (din care impozitul pe monopol este exclus) pentru 2017-2018? Puteți confirma nivelul de RON 3.23 per MWh?
Pentru anul gazier 2017 – 2018 tariful volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportate (din care impozitul pe monopol este exclus) este de 2,35 lei/MWh.

Cum vedeți tendința veniturilor reglementate pentru perioada următoare, dat fiind faptul că rata reglementată de rentabilitate ar putea fi redusă?
Conform metodologiei de tarifare, componenta CAPEX se regăsește in venitul reglementat prin Amortizare si profit, profitul fiind determinat prin aplicarea ratei de rentabilitate (ROR) asupra bazei de active reglementate. Conform TYNDP este planificata realizarea de proiecte de investiții strategice estimate la aproximativ 1.819,49 mil euro, obiective ce urmează a fi recunoscute in RAB. RoR se aproba de către ANRE la începutul perioadei de reglementare cu cel puţin 3 luni înaintea fiecărei perioade de reglementare. Rata reglementată a rentabilităţii capitalului (ROR) se determină pentru o perioadă de reglementare şi reflectă estimarea ANRE privind profitul ce urmează a fi generat de costurile de capital realizate de titularul de licenţă pentru desfăşurarea activităţii de transport al gazelor naturale, având în vedere condiţiile curente ale pieţei de capital.

A fost depusă o ofertă angajantă pentru punctul de intrare Tuzla? În caz contrar va fi amânată construcția conductei Tuzla-Podisor?
Procesul de rezervare de capacitate incrementală în punctul preconizat de intrare in SNT din Marea Neagră – PM Tuzla- s-a încheiat cu succes. Detalii se pot consulta la adresa:
http://www.transgaz.ro/sites/default/files/Downloads/1.Anunt_alocare-capacitate_Tuzla.pdf

Care este divizarea presupusă a veniturilor reglementate pentru anul gazier curent între volum și rezervarea capacității (variabilă vs fixă)? Veniturile din rezervarea capacității în trimestrul I (315 mil. RON) par a fi mai mari de 1/4 din veniturile reglementate datorate rezervării în anul gazier curent. Ar trebui să ne așteptăm ca aceste venituri suplimentare să conducă la o corecție reflectată în veniturile reglementate pentru anul următor?
Conform ordinului ANRE nr.10/2017  “începând cu 1 octombrie 2017, componenta fixă a venitului total va creşte, faţă de nivelul actual de 60% utilizat la stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate, cu 5% anual, până la nivelul de 85% din venitul total”. Pentru anul 2017 – 2018 componenta fixă a venitului total reprezintă 65%.
In conformitate cu metodologia de tarifare, orice realizare de venit suplimentara celui aprobat urmează a fi reținută de ANRE din venitul total aferent anului gazier următor. Transgaz oferă produse de rezervare de capacitate pe termen de un an si pe termene mai scurte (trimestru, luna, zi), utilizatorii de rețea având  posibilitatea optimizării costurilor prin rezervarea de capacitate pe termen scurt.
Detalii privind venitul suplimentar realizat pentru anul gazier 2017-2018 vor putea fi consultate în cadrul informațiilor pe care Transgaz le va  publica conform ordinului 10 pana la sfârșitul lunii iunie 2018.

Puteți să oferiți mai multe detalii care să explice scăderea veniturilor din tranzit, inclusiv ce s-a întâmplat cu veniturile aferente fiecăreia din cele trei conducte (ce s-a întâmplat cu tarifele și volumele rezervate pentru fiecare)?
Veniturile din activitatea de transport internațional gaze naturale este o activitate de transport gaze ce se desfășoară prin conducte de transport dedicate (conducte care nu sunt interconectate cu sistemul național de transport). Începând cu 1 octombrie 2016 pentru punctele de interconectare Isaccea 1 și Negru Vodă 1 au fost aplicate prevederile Ordinului ANRE nr. 34/19 iulie 2016 prin care a fost aprobată Metodologia de rezervare a capacității și de stabilire a tarifelor pe conductele de transport gaze naturale Isaccea-Negru Vodă. În conformitate cu această metodologie au fost fundamentate venitul total și tarifele de transport pe conducta de transport gaze natural Isaccea 1 – Negru Vodă 1, acestea fiind aprobate prin Ordinul ANRE nr.73/2 august 2017, pentru perioada 1 octombrie 2017 – 30 septembrie 2018.
Pentru conductele de transport gaze naturale Isaccea 2 și Isaccea 3 – Negru Vodă 2 și Negru Vodă 3 tarifele aferente se stabilesc pe baze comerciale prin negocieri între părți. Scăderea veniturilor din activitatea de transport internațional gaze naturale este cauzată în principal de cursul valutar.

Care a fost în primul trimestru prețul mediu plătit pentru pierderile din rețea? Când expiră contractele existente pentru achiziționarea de gaze pentru a acoperi pierderile din rețea (ar trebui să ne așteptăm la un preț similar în trimestrele 2-3Q)?
Prețul consumului tehnologic pentru trim.1 2018 a fost de 79 lei/MWh (exclusiv acciza) iar contractul pentru achiziția gazelor naturale destinate consumului tehnologic este încheiat pentru anul gazier 2017 – 2018.

Cheltuielile salariale au fost marginal scăzute. Tendința este sustenabilă pe parcursul anului 2018?
Prin bugetul de venituri si cheltuieli este prevăzută o creștere a cheltuielilor salariale determinata in principal de:

  • Fonduri necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile aferente personalului necesar implementării proiectelor de investiții majore, aceste cheltuieli urmând a fi capitalizate în conformitate cu prevederile IFRS.
  • fonduri necesare pentru acordarea de compensații pentru plecări voluntare ale angajaților. Prevederea acestor fonduri reprezintă o creștere a cheltuielilor cu personalul pe termen scurt, dar pe termen lung va determina reducerea cheltuielilor cu personalul.

Cred ca participația de 42,6 milioane RON în Eurotransgaz reprezintă capitalul social al acestei companii. Suma a fost folosită de entitate?
Majorarea de capital social a Eurotransgaz a fost realizata pentru asigurarea sumelor necesare achiziției participației in Vestmoldtrangaz si pentru asigurarea surselor necesare funcționării Eurotransgaz. In data de 27.02.2018 Transgaz a câștigat licitația de preluare a Vestmoldtransgaz iar la data de 28.03.2018 reprezentanții Eurotransgaz SRL și cei au autorităților de la Chișinău au semnat contractul de vânzare cumpărare a Întreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz, vânzarea încheindu-se pentru prețul de 180.200.000 lei moldovenești și un program de investiții de până la 93.000.000 euro în următorii doi ani.

Finalizarea Fazei I a proiectului BRUA ar necesita investiții de peste 450 milioane EUR până la sfârșitul anului 2019. Ar trebui să ne așteptăm la întârzieri în ceea ce privește ritmul investițiilor în perioada anterioară? Dacă nu, cum intenționați să realizați și să gestionați o astfel de creștere uriașă a capexului?
Nu ne așteptăm la întârzieri in implementarea proiectului BRUA Faza I.

Cat au fost in trimestrul 1 venituri din rezervare de capacitate obținute peste veniturile reglementate de capacitate?
Detalii privind venitul suplimentar realizat pentru anul gazier 2017-2018 vor putea fi consultate în cadrul informațiilor pe care Transgaz le va  publica conform ordinului 10 pana la sfârșitul lunii iunie 2018.

Planul managementului privind îndatorarea pe următorii ani pentru construcția BRUA e bazat pe pay-out de 50% in fiecare an?
In planul de administrare s-a fundamentat repartizarea profitului sub forma de dividende in conformitate cu O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare respectiv 50% din profitul net rămas, după reîntregirea acestuia cu suma cheltuielilor reprezentând participarea la profit, cu care a fost afectat profitul brut înainte de impozitare;

Am cumpărat acțiuni în cadrul ofertei publice derulată de SNTGN Transgaz SA, si nu am primit nimic in scris care să ateste faptul că am aceste acțiuni.
Acțiunile Transgaz, astfel cum a fost prevăzut și în prospectul de emisiune sunt acțiuni nominative, ordinare comune emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont. În această situație acționarii trebuie să știe că nu vor primi nici un document care să le ateste deținerea acțiunilor, singură modalitate prin care poate să verifice deținerile de acțiuni în urma subscrierii și a tranzacțiilor este să solicite acest lucru la SC Depozitarul Central SA care ține registrul acționarilor SNTGN Transgaz SA Mediaș.

Dețin acțiuni Transgaz si doresc un document care sa ateste acest lucru. Daca doresc sa le vând, cui trebuie sa mă adresez?
SC Depozitarul Central SA este societatea care gestionează registrul acționarilor Transgaz, așadar pentru eliberarea unui extras de cont sau pentru modificarea datelor de identificare trebuie sa contactați societatea de registru. Informații suplimentare găsiți pe site-ul Depozitarului Central: https://www.depozitarulcentral.ro/home/index.aspx
Pentru a vinde sau cumpăra acțiuni Transgaz trebuie sa va adresați unui broker sau unei societăți de servicii de investiții financiare (SSIF).

Am cumpărat acțiuni in 2007 si nu am primit dividende pana in 2014. Ce trebuie sa fac?
Transgaz a distribuit dividende pentru fiecare an financiar. Modalitățile de plata si actele necesare in vederea efectuării plății dividendelor se găsesc pe site-ul Transgaz: http://new.transgaz.ro/ro/informa%C8%9Bii-investitori/dividende – comunicat plata dividende.
In temeiul prevederilor art.2517 din Legea nr.287/2009, privind Codul Civil, republicata, potrivit căruia „termenul prescripției este de 3 ani”, dividendele se distribuie trei ani de la data începerii plății, după aceasta data dividendele neîncasate se prescriu.

Am fost la BRD sa încasez dividendele si suma primita este mai mica decât suma calculata de mine cu valoarea dividendului anunțat? Din ce cauza?
In cazul dividendelor încasate de o persoana fizica romana de la o persoana juridica romana: persoana juridica romana are obligația reținerii la sursa a impozitului pe venit in cota de 16%, conform art.67 alin (1) din Codul fiscal.
In ceea ce privește distribuirea dividendelor către persoane juridice sunt aplicabile prevederile de la art.36 din Codul fiscal:
(1) O persoana juridica romana care distribuie/plătește dividendele către o persoana juridica romana are obligația sa retina, sa declare si sa plătească impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat, astfel cum se prevede in prezentul articol.
(2) Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice romane.
In concluzie, impozitul pe dividende este un impozit care se retine la sursa, astfel ca procentul de 16% se aplica la suma bruta a dividendelor, deci suma încasată reprezintă contravaloarea dividendelor nete.