Legislatie

LEGI

 1. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/10.07.2012 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485/16.07.2012), cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Legea petrolului nr. 238/07.06.2004 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535/15.06.2004), cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Legea nr. 346/03.12.2007 privind masuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838/07.12.2007).

LEGISLAȚIE UNIUNEA EUROPEANĂ

 1. DIRECTIVA 2009/73/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 211/14.08.2009)
 2. REGULAMENTUL (CE) Nr. 715/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 211/14.08.2009)
 3. Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 229/01.09.2009)
 4. Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 309/24.11.2009)
 5. DECIZIA COMISIEI 2010/685/UE din 10 noiembrie 2010 de modificare a secțiunii 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 293/11.11.2010)
 6. Rectificare la Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 60/05.03.2011)
 7. REGULAMENTUL (UE) NR. 1227/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 326/08.12.2011)
 8. DECIZIA COMISIEI 2012/490/UE din 24 august 2012 referitoare la modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 231/28.08.2012)
 9. REGULAMENTUL (UE) Nr. 347/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 115/25.04.2013)
 10. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) Nr. 1391/2013 AL COMISIEI din 14 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 349/21.12.2013)
 11. REGULAMENTUL (UE) NR. 312/2014 AL COMISIEI din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 91/27.03.2014)
 12. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1348/2014 AL COMISIEI din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 363/18.12.2014)
 13. REGULAMENTUL (UE) 2015/703 AL COMISIEI din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de rețea pentru normele privind interoperabilitatea și schimbul de date (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 113/01.05.2015)
 14. DECIZIA (UE) 2015/715 A COMISIEI din 30 aprilie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 114/05.05.2015)
 15. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/89 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 19/27.01.2016)
 16. REGULAMENTUL (UE) 2017/459 AL COMISIEI din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 72/17.03.2017)
 17. REGULAMENTUL (UE) 2017/460 AL COMISIEI din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 72/17.03.2017)
 18. REGULAMENTUL (UE) 2017/1938 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 280/28.10.2017)
 19. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/540 AL COMISIEI din 23 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 90/06.04.2018)
 20. REGULAMENTUL (UE) 2018/1999 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 328/21.12.2018)
 21. DIRECTIVA (UE) 2019/692 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 aprilie 2019 de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 117/03.05.2019)
 22. REGULAMENTUL (UE) 2019/942 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 iunie 2019 de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 158/14.06.2019)
 23. REGULAMENTUL (UE) 2019/943 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 158/14.06.2019)
 24. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/389 AL COMISIEI din 31 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 74/11.03.2020)

AUTORIZARE SI LICENTIERE

 1. Ordinul președintelui ANRE nr. 22/10.04.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233/23.04.2013), cu modificările și completările ulterioare.
 2. Ordinul președintelui ANRE nr. 98/25.06.2015 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale și a condițiilor-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493/06.07.2015), cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordinul președintelui ANRE nr. 172/26.09.2018 privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856/09.10.2018), cu modificările ulterioare
 4. Ordinul președintelui ANRE nr. 182/21.10.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1012/30.10.2020).
 5. Ordinul președintelui ANRE nr. 199/28.10.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1067/12.11.2020)

CERTIFICARE

 1. Ordinul președintelui ANRE nr. 3/22.01.2014 privind aprobarea certificarii Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Medias ca operator de transport si de sistem al Sistemului national de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60/23.01.2014).
 2. Lega nr. 117/11.07.2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527/16.07.2014).
 3. Ordinul președintelui ANRE nr. 72/06.08.2014 privind aprobarea certificării Societății Naționale de transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. ca operator de transport și de sistem al Sistemului național de transport al gazelor naturale. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613/19.08.2014).
 4. OUG nr. 86/17.12.2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920/17.12.2014).
 5. Legea nr. 174/30.06.2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475/30.06.2015)

ACORDUL DE CONCESIUNE

 1. H.G. nr. 668/20.06.2002 privind aprobarea acordului de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitatii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Medias (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486/08.07.2002), cu modificarile ulterioare.

RACORDAREA LA SISTEMUL NAȚIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

 1. Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1354/02.11.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi racordați direct în Sistemul național de transport și/sau la conductele din amonte și a consumatorilor eligibili (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1165/09.12.2004)
 2. Ordinul președintelui ANRE nr. 85/10.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la rețelele/sistemele din domeniul energiei (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681/18.09.2014)
 3. Ordinul președintelui ANRE nr. 71/18.04.2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale și pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2017 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386/04.05.2018)
 4. H.G. nr. 326 din 10.05.2018 privind abrogarea H.G. nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412/15.05.2018).
 5. Ordinul președintelui ANRE nr. 96/25.05.2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512/21.06.2018
 6. Ordinul președintelui ANRE nr. 162/29.08.2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 71/2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale și pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2017 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748/29.08.2018)
 7. Ordinul președintelui ANRE nr. 186/07.11.2018 privind modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 96/2018 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748/29.08.2018)
 8. Ordinul președintelui ANRE nr. 43/27.03.2019 pentru completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la rețelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 85/2014 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266/08.04.2019)
 9. Ordinul președintelui ANRE nr. 172/25.09.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879/25.09.2020)
 10. Ordinul președintelui ANRE nr. 227/09.12.2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la rețelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 85/2014 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1237/16.12.2020)

LEGISLAȚIE INTERCONECTĂRI

 1. Ordinul președintelui ANRE nr. 143/03.12.2014 privind unele măsuri pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881/04.12.2014)
 2. Ordinul președintelui ANRE nr. 34/19.07.2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560/25.07.2016)
 3. Decizia președintelui ANRE nr. 772/29.05.2017 privind aprobarea prevederilor aflate în sfera de competență a ANRE din Manualul procedurii de sezon deschis angajant ce urmează a fi derulat în comun de către SNTGN ”Transgaz”-S.A. Mediaș, ”Földgázszállitó Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-FGSZ Ltd. și Gas Connect Austria în vederea alocării de capacitate incrementală la punctul de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota și la punctul de interconectare a sistemului de transport al gazelor naturale din Ungaria cu sistemul de transport al gazelor naturale din Austria de la Mosonmagyararóvár (Document)
 4. Decizia președintelui ANRE nr. 1123/28.07.2017 privind aprobarea prevederilor aflate în sfera de competență a ANRE din Manualul procedurii de sezon deschis angajant ce urmează a fi derulat în comun de către SNTGN ”Transgaz”-S.A. Mediaș și ”Földgázszállitó Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-FGSZ ZRT în vederea alocării de capacitate incrementală la punctul de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota (Document)
 5. Decizia președintelui ANRE nr. 1397/26.09.2017 privind modificarea Manualului procedurii de sezon deschis angajant ce urmează a fi derulat în comun de către SNTGN ”Transgaz”-S.A. Mediaș și ”Földgázszállitó Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-FGSZ ZRT în vederea alocării de capacitate incrementală la punctul de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota, aprobat prin Decizia președintelui ANRE nr. 1123/2017 (Document)
 6. Decizia președintelui ANRE nr. 1872/19.12.2017 privind instituirea unor măsuri derogatorii de la prevederile ”Manualului procedurii de sezon deschis angajant derulat în comun de către SNTGN ”Transgaz”-S.A. Mediaș și ”Földgázszállitó Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-FGSZ Zrt în vederea alocării de capacitate incrementală la punctul de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota”, aprobat prin Decizia președintelui ANRE nr. 1123/28.07.2017 (Document)
 7. Decizia președintelui ANRE nr. 241/20.02.2019 privind modificarea manualului procedurii de sezon deschis angajant ce urmează a fi derulat în comun de către SNTGN ”Transgaz”-S.A. Mediaș și ”Földgázszállitó Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-FGSZ Zrt în vederea alocării de capacitate incrementală la punctul de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota, aprobat prin Decizia președintelui ANRE nr. 1123/28.07.2017, cu modificările ulterioare (Document)
 8. Decizia președintelui ANRE nr. 670/10.04.2019 privind modificarea manualului procedurii de sezon deschis angajant ce urmează a fi derulat în comun de către SNTGN ”Transgaz”-S.A. Mediaș și ”Földgázszállitó Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-FGSZ Zrt în vederea alocării de capacitate incrementală la punctul de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota, aprobat prin Decizia președintelui ANRE nr. 1123/28.07.2017 (Document)
 9. Decizia președintelui ANRE nr. 994/29.05.2019 privind modificarea manualului procedurii de sezon deschis angajant ce urmează a fi derulat în comun de către SNTGN ”Transgaz”-S.A. Mediaș și ”Földgázszállitó Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-FGSZ Zrt în vederea alocării de capacitate incrementală la punctul de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota, aprobat prin Decizia președintelui ANRE nr. 1123 din 28.07.2017 (Document)
 10. Ordinul președintelui ANRE nr. 158/28.06.2019 privind modificarea art. 1 din Metodologia de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 34/2016, și pentru aprobarea Metodologiei de rezervare a capacității de transport pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin punctele situate pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1 destinată transportului gazelor naturale pe culoarul Federația Rusă-Bulgaria și alimentării cu gaze naturale a unor localități de pe teritoriul României (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534/28.06.2019)
 11. Ordinul președintelui ANRE nr. 215/05.12.2019 privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANRE (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982/05.12.2019)
 12. Ordinul președintelui ANRE nr. 130/24.06.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacității de transport în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562/29.06.2020)
 13. Ordinul președintelui ANRE nr. 148/29.07.2020 pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 34/2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680/30.07.2020)
 14. Decizia președintelui ANRE nr. 155/03.02.2021 privind aplicarea codurilor europene de rețea în punctele de interconectare dintre sistemul național de transport din România și sistemele de transport din Ucraina și Republica Moldova (Document)

TARIFE

 1. Ordinul președintelui ANRE nr. 34 din 19.07.2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea - Negru Vodă (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 25.07.2016)

 2. Ordinul președintelui ANRE nr. 41 din 15.03.2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211/18.03.2019)

 3. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 61 din 23.05.2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale și pentru suspendarea aplicabilității unor dispoziții din sectorul gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410/24.05.2019)

 4. Ordinul președintelui ANRE nr. 158/28.06.2019 privind modificarea art. 1 din Metodologia de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea - Negru Vodă, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 34/2016, și pentru aprobarea Metodologiei de rezervare a capacității de transport pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin punctele situate pe conducta de transport de gaze naturale Isaccea 1 - Negru Vodă 1 destinată transportului gazelor naturale pe culoarul Federația Rusă - Bulgaria și alimentării cu gaze naturale a unor localități de pe teritoriul României (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534/28.06.2019)

 5. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 208 din 20.11.2019 pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 41/2019 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942/25.11.2019)

 6. Ordinul președintelui ANRE nr. 215/05.12.2019 privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANRE (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982/05.12.2019)

 7. Ordinul președintelui ANRE nr. 75/06.05.2020 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilitãții capitalului investit aplicate la stabilirea tarifelor pentru serviciile de distribuție, de transport și de sistem a energiei electrice și gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386/13.05.2020)

 8. Ordinul președintelui ANRE nr. 82/27.05.2020 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450/28.05.2020)

 9. Ordinul președintelui ANRE nr. 83/27.05.2020 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450/28.05.2020)

 10. Ordinul președintelui ANRE nr. 148/29.07.2020 pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 34/2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacitãții de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea - Negru Vodã (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680/30.07.2020)

 11. Ordinul președintelui ANRE nr. 149/29.07.2020 privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2 - Negru Vodã 2 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680/30.07.2020)

 12. Ordinul președintelui ANRE nr. 203/28.10.2020 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobatã prin Ordinul președintelui ANRE nr. 41/2019 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1039/06.11.2020)

 13. Ordinul președintelui ANRE nr. 2/20.01.2021 pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65/20.01.2021)

AVIZE

 1. Ordinul comun al ministrului economiei si comertului, ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si ministrului administratiei si internelor nr. 47/1.203/509/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate în vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611/29.08.2003).

STANDARD DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT SI DE SISTEM AL GAZELOR NATURALE

 1. Ordinul președintelui ANRE nr.88 din 22.06.2022 privind modificarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 636/28.VI.2022)
 2. Ordinul președintelui ANRE nr.140 din 22.12.2021 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 16/6.1.2022)
 3. Ordinul președintelui ANRE nr.161 din 26.11.2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919/11.12.2015)

MĂSURARE GAZE NATURALE

 1. Ordinul președintelui ANRE nr. 62/24.06.2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489/01.07.2008)
 2. Ordinul președintelui ANRE nr. 115/29.07.2008 pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589/06.08.2008)
 3. Ordinul președintelui ANRE nr. 125/04.11.2008 pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770/17.11.2008)
 4. Ordinul președintelui ANRE nr. 92/16.05.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452/31.05.2018)
 5. Ordinul președintelui ANRE nr. 80/20.05.2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424/21.05.2020)
 6. Rectificare la Ordinul președintelui ANRE nr. 80/20.05.2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453/29.05.2020)

STOC MINIM ÎNMAGAZINARE

 1. Ordinul președintelui ANRE nr. 36/19.07.2016 privind stabilirea modalității de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551/21.07.2016)
 2. Decizia președintelui ANRE nr. 1773/16.10.2019 privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularul licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (Document)
 3. Ordinul președintelui ANRE nr. 189/23.09.2019 pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 36/2016 privind stabilirea modalității de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775/24.09.2019)
 4. Decizia președintelui ANRE nr. 588/08.04.2020 privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularul licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (Document)

REGLEMENTARI TEHNICO-COMERCIALE

 1. Ordinul președintelui ANRE nr. 56/03.06.2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantităților de gaze naturale în unități volumetrice la facturarea în unități de energie (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441/12.06.2008)
 2. Ordinul președintelui ANRE nr. 61/02.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546/29.08.2013)
 3. Ordinul președintelui ANRE nr. 79/30.10.2013 pentru aprobarea Convenției-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenți punctelor fizice de intrare în/ieșire din Sistemul național de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707/18.11.2013)
 4. Ordinul președintelui ANRE nr. 150/01.10.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind soluționarea plângerilor împotriva operatorilor de rețea/sistem din domeniul energiei (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774/16.10.2015)
 5. Ordinul președintelui ANRE nr. 85/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor rețelei de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769/28.09.2017)
 6. Ordinul președintelui ANRE nr. 175/03.10.2018 pentru completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 61/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865/12.10.2018)
 7. Ordinul președintelui ANRE nr. 15/05.02.2020 privind modificarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor rețelei de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 85/2017, și a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013  (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92/07.02.2020)
 8. Ordinul președintelui ANRE nr. 128/24.06.2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575/01.07.2020)
 9. Ordinul președintelui ANRE nr. 157/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor minime de realizare și exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812/03.09.2020)
 10. Ordinul președintelui ANRE nr. 226/09.12.2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 61/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1237/16.12.2020)

CODUL REȚELEI

 1. Ordinul presedintelui ANRE nr. 16/2013 privind aprobarea Codului Retelei pentru Sistemul National de Transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 171 /29.03.2013)
 2. Ordin privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Codul retelei pentru Sistemul National de Transportal gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial Al Romaniei, Partea I, Nr.32/15.1.2014)
 3. Ordinul presedintelui ANRE nr. 53/2014 privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul National de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478/28.06.2014)
 4. Ordinul presedintelui ANRE nr. 88/2014 privind modificarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 709/29.09.2014)
 5. Ordinul președintelui ANRE nr. 155/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 104 din Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806/29.10.2015).
 6. Ordinul președintelui ANRE nr. 160/2015 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893/27.11.2015)
 7. ORDIN al președintelui ANRE nr. 14 din 30.03.2016 privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului rețelei pentru SNT, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239/31.03.2016)
 8. Ordinul președintelui ANRE nr. 44/26.08.2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1-4, art. 10 și 11 din Ordinul președintelui ANRE nr. 14/2016 privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662/29.08.2016)
 9. Ordinul președintelui ANRE nr. 75/28.10.2016 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866/31.10.2016)
 10. Ordinul președintelui ANRE nr. 36/17.05.2017 privind completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393/25.05.2017)
 11. Ordinul președintelui ANRE nr. 69/04.04.2018 privind completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314/10.04.2018)
 12. Ordinul președintelui ANRE nr. 161/01.08.2018 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681/06.08.2018)

 13. Ordinul președintelui ANRE nr. 167/05.09.2018 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801/19.09.2018)

 14. Codul rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale – RO (2023.10.02 Codul Retelei actualizat RO8)

 15. Anexa nr. 11 la Codul retelei pentru Sistemul National de Transport al gazelor naturale
 16. The Network Code for the National Gas Transmission System  – EN - English Version (2023.10.02 Codul Retelei actualizat EN6)
 17. ORDINUL nr. 204/14.12.2018 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
 18. ORDINUL nr. 35/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare, a Metodologiei de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici și de modificare a Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164/01.03.2019)
 19. ORDIN nr. 52 din 17 aprilie 2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia internă curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare şi de modificare şi completare a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301/18.04.2019)
 20. ORDINUL nr. 13/2021 Ordinul privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în sectorul gazelor naturale.
 21. Ordinul nr.126/2021 Ordinul privind modificarea și completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energii nr. 16/2013.
 22. Ordinul nr.68/2022- Ordinul privind modificarea și completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energii nr. 16/2013
 23. Ordinul nr. 80/2022 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
 24. Ordinul nr.85/2023- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2023 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și de aprobare a Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale. 

PUNCTE RELEVANTE SNT

 1. Ordinul președintelui ANRE nr. 162/19.12.2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39/16.01.2015)
 2. Anexele nr. 1-3 la Ordinul președintelui ANRE nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 bis/16.01.2015)
 3. Rectificări la Ordinul președintelui ANRE nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97/06.02.2015)
 4. Ordinul președintelui ANRE nr. 9/08.02.2017 privind modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul președintelui ANRE nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219/30.03.2017)
 5. Anexele nr. 1-3 la Ordinul președintelui ANRE nr. 9/2017 privind modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul președintelui ANRE nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 bis/30.03.2017)
 6. Ordinul președintelui ANRE nr. 165/17.07.2019 privind modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715/30.08.2019)
 7. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul președintelui ANRE nr. 165/2019 privind modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 bis/30.08.2019)
 8. Ordinul președintelui ANRE nr. 19/26.02.2020 privind modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348/30.04.2020)
 9. Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul președintelui ANRE nr. 19/2020 privind modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 bis/30.04.2020)
   

REGULAMENTUL (UE) NR. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz

 1. DECIZIA nr. 2296/11.11.2015 privind aprobarea Raportului Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș privind punerea în aplicare a măsurilor provizorii, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz.
 2. RAPORT privind punerea în aplicare a măsurilor provizorii, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz.

PIAȚA GAZELOR NATURALE/PIEȚE CENTRALIZATE DE GAZE NATURALE

 1. Ordinul președintelui ANRM nr. 75/12.06.2003 privind aprobarea Instrucțiunilor tehnice pentru aplicarea Ordinului MIR și al președintelui ANRM nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantităților de gaze naturale noi din producția internă (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421/16.06.2003)
 2. Ordinul președintelui ANRM nr. 92/07.07.2003 privind modificarea Instrucțiunilor tehnice pentru aplicarea Ordinului MIR și al președintelui ANRM nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantităților de gaze naturale noi din producția internă, aprobate prin Ordinul președintelui ANRM nr. 75/2003 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519/18.07.2003)
 3. Decizia președintelui ANRGN nr. 620/30.04.2004 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piața internă de gaze naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416/10.05.2004)
 4. Ordinul președintelui ANRE nr. 57/23.04.2009 pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278/28.04.2009)
 5. O.U.G. nr. 54/27.05.2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400/12.06.2009)
 6. Legea nr. 332/11.11.2009 pentru aprobarea OUG nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778/13.11.2009)
 7. O.G. nr. 7/23.01.2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53/23.01.2013)
 8. Ordinul ME/ANRE/ANRM nr. 622/14/35/2013 privind abrogarea Ordinului MECMA/ANRE/ANRM nr. 1284/27/160/2011 privind valorificarea cantităților de gaze naturale pe piața internă și măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169/29.03.2013)
 9. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 65/22.08.2013 privind aprobarea condițiilor-cadru de valabilitate a licenței de administrare a pieței centralizate a gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554/02.09.2013)
 10. HG nr. 488/01.07.2015 privind stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației în perioada 1 iulie 2015 - 30 iunie 2021 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481/01.07.2015)
 11. HG nr. 461/28.06.2016 pentru modificarea anexei la HG nr. 488/2015 privind stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației în perioada 1 iulie 2015 - 30 iunie 2021 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481/01.07.2015)
 12. O.U.G. nr. 25/30.03.2017 pentru modificarea conținutului anexei la O.G. nr. 7/2013 instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224/31.03.2017)
 13. Ordinul președintelui ANRE nr. 105/06.06.2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind piețele centralizate de gaze naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493/15.06.2018)
 14. Ordinul președintelui ANRE nr. 112/27.06.2018 pentru modificarea și completarea unor ordine emise de președintele ANRE (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566/05.07.2018)
 15. OANRE nr. 159/01.08.2018 privind abrogarea  Ordinului președintelui ANRE nr. 118/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligației producătorilor și furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacții pe piețele centralizate de gaze naturale din România și a Ordinului președintelui ANRE  NR. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienții casnici și clienții non-casnici producători de energiei termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690/08.08.2018)
 16. Ordinul președintelui ANRE nr. 221/19.12.2018 privind obligația participanților la piața de gaze naturale de a tranzacționa pe piețele centralizate din România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1101/27.12.2018)    
 17. Ordinul președintelui ANRE nr. 223/19.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare a produselor standardizate pe piețele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1102/27.12.2018)
 18. Ordinul președintelui ANRE nr. 40/13.03.2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale și furnizorii de gaze naturale sau clienții finali eligibili (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206/15.03.2019)
 19. Ordinul președintelui ANRE nr. 47/29.03.2019 pentru modificarea unor ordine ale președintelui ANRE (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246/29.03.2019)
 20. Ordinul președintelui ANRE nr. 52/17.04.2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, din producția internă curentă și/sau din depozitele de înmagazinare și de modificare și completare a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301/18.04.2019)
 21. Ordinul președintelui ANRE nr. 53/17.04.2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale și furnizorii de gaze naturale sau clienții finali eligibili (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301/18.04.2019)
 22. Ordinul președintelui ANRE nr. 170/24.07.2019 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANRE (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652/06.08.2019)
 23. Ordinul președintelui ANRE nr. 179/13.08.2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind piețele centralizate de gaze naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691/21.08.2019)
 24. Ordinul președintelui ANRE nr. 23/18.03.2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 52/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, din producția internă curentă și/sau din depozitele de înmagazinare și de modificare și completare a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013, pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale și furnizorii de gaze naturale sau clienții finali eligibili, precum și pentru modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225/20.03.2020)
 25. Ordinul președintelui ANRE nr. 84/03.06.2020 pentru modificarea Regulilor generale privind piețele centralizate de gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 105/2018 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495/11.06.2020)
 26. Ordinul președintelui ANRE nr. 150/29.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele centralizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM - S.A. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701/05.08.2020)

DIVERSE

 1. Ordinul președintelui ANRE nr. 204/28.10.2020 pentru aprobarea Procedurii privind preluarea în proprietate a bunurilor din sectorul gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037/06.11.2020)