Calitatea gazelor

CERINTE MINIME DE CALITATE A GAZELOR NATURALE

În conformitate cu Anexa nr. 5 din Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate în România (actualizat la data de 30.06.2011 și modificat prin Ord. ANRE 80/21.05.2020) cerintele minime de calitate a gazelor naturale tranzactionate, în punctele de intrare în/iesire din SNT, sunt urmatoarele:

1. Compozitia chimica a gazelor naturale:

Denumirea si formula chimica a componentilor

Continut în % molare

metan (C1)

minim 85

cu exceptia 11

etan (C2)

maxim 10

propan (C3)

maxim 3,5

butan (C4)

maxim 1,5

pentan (C5)

maxim 0,5

hexan (C6)

maxim 0,1

heptan (C7)

maxim 0,05

octan (C8) si hidrocarburi superioare (C9)

maxim 0,05

azot (N2)

maxim 10

dioxid de carbon (CO2)

maxim 8

oxigen (O2)

maxim 0,02

hidrogen sulfurat (H2S)

maxim 6,8 mg/m3

etilmercaptan (C2H5SH)1

minim 8 mg/m3

sulf total pe o perioada scurta

maxim 100 mg/m3

2. Punct de roua al apei (°C): maximum -15°C, la presiunea din punctul de predare/preluare comerciala2;
3. Punct de roua al hidrocarburilor (°C): maximum 0°C, la presiunea din punctul de predare/preluare comerciala3;
4. Valoarea minima admisa pentru puterea calorifica superioara repartizata la volum este 7.840 Kcal/m3;
5. Temperatura maxima admisa a gazelor naturale: 50°C;
6. Continutul de impuritati mecanice (g/m3): maximum 0,05;

Nota:
1 Cu exceptia gazelor livrate pentru chimizare, pentru care gradul de odorizare se stabileste de comun acord.
11 Cu exceția conținutului în % molare de minimum 70 pentru compoziția gezelor naturale de la:

  1.     punctele de intrare în SNT: PM0296 Mamu (Crețeni), PM0083 Abrămuț, PM0079 Cărani, PM0017 Scăieni Compresoare 54; dacă este cazul, lista se actualizează în baza unui studiu comun realizat de producătorul de gaze naturale și de operatorul de transport și de sistem;
  2.     punctele fizice de ieșire din SNT, prin care sunt vehiculate și gaze naturale provenite din punctele prevăzute la lit. a);
  3.     punctele de predare-preluare comercială unde se predau gazele naturale către clienții racordați direct în conductele de alimentare în amonte, precum și către sistemele de distribuție”

2 Cu exceptia livrarilor de gaze naturale catre consumatorii racordati direct la conductele colectoare din amonte. 
3 Cu exceptia livrarilor de gaze naturale catre consumatorii racordati direct la conductele colectoare din amonte.

Informatii suplimentare cu privire la obligatiile si drepturile agentiilor economici de pe piata gazelor naturale din România cu privire la masurarea si conversia cantitatilor de gaze naturale în unitati de energie sunt disponibile în Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate în România (actualizat la data de 10.06.2011).

Ord. 80/21.05.2020

DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORULUI DE RETEA

cu privire la conditiile de calitate a gazelor naturale tranzactionate si respectiv a cerintelor de presiune în punctele de intrare în / iesire din SNT în baza contractului cadru de transport

În conformitate cu Cap. 5 Calitatea gazelor naturale din Contractul cadru de transport, gazele naturale, tranzactionate prin punctele de intrare în/iesire din SNT, trebuie sa fie conforme cu conditiile de calitate precizate în cerintele minime de calitate susmentionate.

În conformitate cu art. 6-9, 14 si 16 ale contractului cadru de transport gaze naturale, drepturile si obligatiile utilizatorului de retea cu privire la conditiile de calitate a gazelor naturale, sunt urmatoarele:

 

Utilizatorul de retea

Drept

sa refuze preluarea în punctele de iesire din SNT a gazele naturale care nu respecta conditiile de calitate a gazelor naturale susmentionate;

Obligatie

sa livreze gazele naturale în punctele de intrarea în SNT cu respectarea conditiilor de calitate a gazelor naturale;

sa accepte o reducere temporara a capacitatii si a nominalizarii/renominalizarii aprobate în punctele de intrare în SNT, în cazul nerespectarii conditiilor de calitate a gazelor naturale si/sau a presiunilor;

Costuri

sa solicite si sa primeasca o suma egala cu 0,5 % din contravaloarea gazelor naturale, exprimata în unitati de energie, predate la iesirea din SNT si care se afla sub cerintele minime din conditiile de calitate, calculata prin înmultirea cantitatii de gaze naturale, exprimata în unitati de energie, consemnata în procesul-verbal încheiat la iesirea din SNT, corespunzator perioadei de neasigurare a calitatii, cu suma fixa unitara pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale, exprimata în RON/unitati de energie, evaluata de ANRE în perioada respectiva;

 

Atât puterea calorifica superioara anuala medie (calculata ca medie ponderata cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare masurate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat) cât si cerintele de presiune (presiunea minima si maxima) relevante pentru accesul la sistem sunt publicate pentru fiecare punct relevant la: www.transgaz.ro/ro/informa%C8%9Bii-clien%C8%9Bi/puncte-fizice-de-intrareiesire

În conformitate cu clauzele Acordurilor de Interconectare încheiate cu OTS adiacenți, cerințele minime de calitate a gazelor naturale în punctele de interconectare sunt următoarele:
-    PI Csanádpalota
-    PI Ruse – Giurgiu  
-    PI Isaccea 1/Orlovka 1
-    PI Negru Voda I/Kardam