Avizul de amplasament

INFORMARE - Depunere documentații obținere avize amplasament - EXCLUSIV ONLINE

În conformitate cu Ordinul comun nr. 47/1203/509/2003 emis de MEC/MTCT/MAI privind „Procedura de emitere a avizelor în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale”, persoana fizică sau juridică ce dorește să construiască în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale are obligația de a solicita aviz de amplasament de la operatorul ST, respectiv SNTGN Transgaz SA, în scopul obținerii Autorizației de construire. Obținerea avizului de amplasament este solicitată în Certificatul de urbanism, și constă în următoarele etape:

 1. înregistrarea solicitării și a documentației aferente, la sediul reprezentanței din teritoriu a OTS;
 2. verificarea  documentației și solicitarea completărilor, după caz;
 3. comunicarea tarifului aferent tipului de aviz solicitat;
 4. emiterea facturii și/sau a chitanței;
 5. alocarea resurselor necesare și programarea deplasării;
 6. deplasarea la și de la locul desemnat a echipei tehnice a OTS, pentru identificarea și verificarea în teren a amplasamentului pentru care se solicită avizul;
 7. identificarea și verificarea în teren a obiectivelor ST și a amplasamentului pentru care se solicită avizul;
 8. trasarea obiectivelor ST pe structura planului de amplasament, precizarea coordonatelor GPS și vizarea planului de amplasament;
 9. analizarea documentației și emiterea avizului;
 10. predarea/transmiterea avizului la/către solicitant.

Pentru obținerea avizului, Solicitantul depune cererea pentru emiterea avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor aparținând SNTGN Transgaz SA Mediaș (model Anexa 1) la sediul structurii teritoriale sau subunitatea de exploatare teritorială pe raza căreia urmează să se execute construcția/lucrarea, nominalizate în Anexa 3, alături de următoarele documente obligatorii:

 1. Memoriu tehnic privind lucrarea de construcţie avută în vedere;
 2. Copie la certificatul de urbanism;
 3. Plan de încadrare în zona, la scara 1:25.000 sau 1:10.000 - în dublu exemplar
 4. Plan de situaţie în coordonate STEREO 70, la o scara convenabila, edificatoare, dupa caz, care să cuprindă amplasarea construcţiilor în perimetrul propus, precum şi drumurile de acces aferente - în dublu exemplar;”.

Documentele pot fi depuse direct (fizic) la sediul structurii teritoriale/subunității de exploatare, sau transmise electronic pe adresele de e-mail indicate în Anexa3 pentru fiecare Exploatare Teritorială în parte.

Pentru documentațiile cu planuri în format mai mare de A3, este obligatorie depunerea Planurilor de încadrare și Planurilor de situație în format letric la sediul structurii teritoriale/subunității de exploatare. În funcție de modalitatea transmiterii, documentele sunt înregistrate de către destinatar cu număr unic de înregistrare, propriu fiecărei structuri de activitate.

 

Avizul poate fi favorabil, favorabil cu condiţii, sau nefavorabil.

În cazul avizului nefavorabil, vor fi precizate cauzele ce au determinat interdicţia realizării construcţiei sau lucrării în zona de siguranță a ST și condițiile ce trebuie îndeplinite de solicitant pentru obținerea avizului favorabil.

Dacă Autorizația de construire nu s-a eliberat în perioada de valabilitate a avizului, beneficiarul are obligația de obține un nou aviz respectând aceeași procedură ca la obținerea avizului inițial.

În contextul articolului 476 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare SUNT SCUTITE de taxa pentru eliberarea avizelor următoarele categorii de persoane/instituții/lucrări

 • veteranii de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 • persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă;
 • modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
 • lucrări de interes public naţional, judeţean sau local;
 • instituţii publice;

Model cerere tip.

Model nota explicativă.