Avizul de amplasament

„Avizele de amplasament se eliberează în conformitate cu Ordinul comun nr. 47/1203/509/2003, emis de M.E.C., M.T.C.T., M.A.I., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611/29.08.2003.

Pentru obţinerea avizului, beneficiarul/solicitantul va depune la sediul exploatării teritoriale a SNTGN Transgaz SA pe raza căreia urmează a se executa construcția/lucrarea (sau la subunitățile acestora) o documentaţie întocmită conform Anexei. Datele de contact ale sediilor exploatărilor teritoriale și sectoarelor aparținând Transgaz SA se regăsesc în Anexa 1.2 la Ordinul de mai sus sau pe www.transgaz.ro- secțiunea „Contact”.

În situaţia în care amplasamentul construcției/lucrării propuse se află în zona de siguranţă a obiectivelor Sistemului național de transport gaze naturale (SNT) , avizul va fi emis de SNTGN Transgaz SA Mediaș - Departamentul Exploatare-Mentenanță.

În situaţia în care amplasamentul lucrărilor propuse nu se află în zona de siguranţă a obiectivelor SNT, avizul va fi emis de exploatarea teritorială unde s-a depus documentația.

Avizul de amplasament şi un exemplar din documentaţie va fi expediat solicitantului prin intermediul C.N. Poşta Română S.A.

În cazul în care, din motive  independente de acesta, avizul se returnează emitentului, acesta se va putea ridica de la sediul Departamentului Exploatare-Mentenanță, P-ţa G. Enescu. Nr.11, Mediaş, de către beneficiar/solicitant/împuternicit sau, la cererea scrisă a beneficiarului/solicitantului, se poate transmite prin intermediul unei societăți de curierat rapid.

Dacă Autorizaţia de construire nu s-a eliberat în perioada de valabilitate a avizului, beneficiarul are obligaţia de obţine un nou aviz respectând aceeaşi procedură ca la obținerea avizului inițial.

Anexă:

Documente necesare pentru obținerea avizului de amplasament în vederea executării construcțiilor amplasate în vecinătatea SNT:

 1. Cerere scrisă adresată SNTGN “TRANSGAZ” SA Mediaș cu datele de identificare ale beneficiarului, respectiv solicitantului și obiectul solicitării. Se va preciza adresa de corespondență, în cazul în care aceasta este diferită de adresa beneficiarului/solicitantului menționată în cerere (vezi model).
 2. Nota explicativă (vezi model).
 3. Memoriu tehnic privind lucrarea avută în vedere.
 4. Certificatul de urbanism (copie).
 5. Plan de încadrare în zonă, scara 1:25000 sau 1:10000 – în dublu exemplar.
 6. Plan de situație, scara 1:500 sau 1:1000 (sau altă scară convenabilă) care să cuprindă amplasarea construcțiilor în perimetrul propus precum și drumurile de acces aferente – în dublu exemplar.
  Obs. Planurile vor fi vizate de sectorul/exploatarea teritorială pe raza căruia/căreia este proiectată construcția/lucrarea și vor fi completate cu obiectivele/sistemele SNT.
 7. Dovada achitării taxei de avizare. Aceasta se achită în contul exploatării teritoriale.
 8. Copii după actele de proprietate asupra terenului, dacă este cazul.
 9. În cazul în care solicitantul nu este și beneficiarul construcției/lucrării, se va anexa documentației de avizare și împuternicirea din partea beneficiarului.”

Model cerere tip.

Model nota explicativă.